Prepare

Installation Space
การเตรียมพื้นที่ก่อนติดตั้ง
เราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการ ส่งมอบ..
เพราะชุดครัวเปรียบเสมือนศูนย์รวม ความสุขของทุกคนภายในบ้าน
ก่อนทำการติดตั้งชุดครัวจริง..
คุณจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดหมายจาก พนักงานของเรา ทีมช่างจะเข้าไป ทำการ ตรวจความพร้อมของพื้นที่โดยรวม
ตรวจสอบการวางระบบน้ำประปา และ ไฟฟ้าให้แน่ใจก่อนดำเนินการติดตั้งจริง และนัดหมายเข้าติดตั้ง
(หมายเหตุ : กรณีชุดครัวปูน..ต้องมี การดำเนินงานโครงสร้าง..ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์)